fbpx Menu

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Ron Meijering betreffende de coach trajecten, voorlichting workshops, events, trainingen/opleiding o.i.d. van Ron Meijering. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat, een individueel coach traject start of aan onze events deelneemt.

Artikel 1: 
Toepasselijkheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van client/opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Ron Meijering een overeenkomst sluit tot het verzorgen van voorlichting, workshops, trainingen, of coaching ongeacht of de opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training. De deelnemer kan ook de opdrachtgever zijn.

Artikel 2: Inschrijvingen 
2.1. De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door het ondertekend inzenden van een door opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier, of bevestigen per e-mail, of een akkoord op de voor op gestelde offerte.
2.2. Alle voorlichtingen, workshops, cursussen of personal coaching worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
2.4. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Annulering en wijziging 
3.1. Annulering van een opdracht dient schriftelijk (per e-mail) of aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.
3.2. In geval van verhindering van een client/deelnemer is Ron Meijering gerechtigd een factuur te zenden.
3.3. Annulering of het verschuiven naar een andere cursus, voorlichting start datum van coach sessie is mogelijk. Allemaal in overleg – en is tot 1 maand (30 dagen) vòòr aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursus/ coachsessie in rekening gebracht. Het annuleren van een persoonlijke coach sessie met een coach van Ron Meijering dient 24 uur voor aanvang van de sessie te geschieden. Binnen de 24 uur wordt het volledige bedrag van de coach sessie in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld (voor events & workshops) in rekening gebracht.
3.4. Tussentijds annuleren (na aanvang van de workshop/het event) is niet mogelijk. Opdrachtgever is als dan volledige betaling verschuldigd.
3.5. Bij niet verschijnen van de cliënt/deelnemer zijn de volledige cursus coach kosten verschuldigd aan Ron Meijering.
3.6. Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betaling 
4.1. In beginsel dient de opdrachtgever de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, in alle gevallen 14 dagen vóór aanvang van de voorlichting, lezing, workshop of voorafgaand de start van de BEAT IT training.
4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanmeldingsvoorwaarden van de betreffende opleiding vermeld staat.
4.3. In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Hiervoor worden incasso- en administratiekosten in rekening gebracht, afhankelijk van de totale kosten en het aantal termijnen. De vordering van deze deeltermijnen wordt via automatische incasso geïnd op de vooraf overeengekomen termijndatum. De eerste termijn dient voldaan te zijn 14 dagen vóór de startdatum van de opleiding.
4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Ron Meijering in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5: Intellectuele eigendom 
5.1. Het auteursrecht op de door Ron Meijering uitgegeven brochures, manuals, trainingsmaterialen, cursusboeken, oefenkaarten en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Ron Meijering, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ron Meijering zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Ron Meijering berust uitsluitend bij Ron Meijering.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht 
6.1. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande opleidingsdagen te allen tijde door te laten gaan. Bij onvoorziene omstandigheden zal opdrachtnemer (indien mogelijk) zorgdragen voor een vervangend coach, trainer/opleidingsdeel.

Artikel 7: Aansprakelijkheid 
7.1. Ron Meijering spant zich in om de gegeven activiteiten; training, workshop, lezing en personal coaching o.i.d., naar beste inzicht en vermogen uit te voeren: In de overeenkomst, welke getekend wordt door opdrachtgever (de coach van Ron Meijering) en cliënt/opdrachtgever (u/jij), staat het doel om een significante bijdrage te leveren aan de kennis en ontwikkeling van cliënten en deelnemers, om hen te helpen op een succesvolle en gelukkige manier hun doelen te realiseren omschreven.
7.1.1 – Missie & Visie “Het is de missie van Ron Meijering om een Inspirator, Stimulator en Activator te zijn zodat de cliënt (u/jij) een innerlijke kracht kan ontketenen en gelukkiger, dankbaarder, trotser en relaxter in het leven leert staan. Door het delen van kennis en het geven van inzichten tijdens trainingen, workshops en personal coaching begeleid Ron Meijering mensen naar een hogere niveau van zingeving, energie, geluk, levens- vreugde en kwaliteit. Ron Meijering beloofd te handelen naar haar doel en haar onvoorwaardelijk in te zetten voor zowel de persoonlijke groei en ontwikkeling van haar cliënten en zichzelf.”
7.2 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
7.3. Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hier tegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
7.4. Ron Meijering is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
7.5. Aan de inhoud van de brochure, website en manuals van Ron Meijering kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Overige bepalingen 
8.1. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de client/opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.
8.2. Ron Meijering kent een Ethische Code die zelf toeziet op het naleven van in de ethische code geformuleerde uitgangspunten door de deelnemers aan de ethische code: medewerkers, trainers, mentoren, cursisten en gecertificeerden. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten worden conform de  wet Wkkgz afgehandeld. Klachten kunt u melden via de site van het IHR Register

VOORWAARDEN COACHING
De algemene voorwaarden van de coach zijn van toepassing.
In aanvulling geldt:

1. Een beslissing of keuze, of wel het gevolg daarvan, gemaakt als gevolg van de
coaching leidt niet tot aansprakelijkheid van de coach.

2. De coaching is geheel vrijwillig. De coach is verplicht zich te beperken tot een
faciliterende rol.

3. De coach zal nooit een diagnose stellen ten aanzien van een omstandigheid. De
coach is hiertoe niet bevoegd, tenzij hiervoor geaccrediteerd door een officiële
instantie of door een overheid.

4. De coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of schade, in
welke vorm dan ook, die ontstaat of het gevolg is van de deelname aan de
coaching dan wel het tijdens de coaching gebruiken en toepassen van coach
technieken, oefeningen en materialen.

5. De coach heeft het zelfstandige recht om de coaching op ieder moment te
onderbreken of te beëindigen. De coach en de cliënt zijn in voorkomende situatie
verplicht een aanvullende afspraak te maken met betrekking tot openstaand(e)
kosten en honorarium.

6. Alle informatie, in de meest ruime zin van het word, in relatie tot de coaching, die
is gedeeld is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie mag niet met derden
worden gedeeld dan wel worden verkocht, geveild of anderszins commercieel
worden geëxploiteerd. De cliënt reserveert alle rechten en weren indien de coach
dienaangaande strijdig, onjuist of onvolledig handelt.

7. De coach geeft nooit een medisch advies, in welke vorm dan ook, en is hier toe
niet bevoegd, tenzij de coach beschikt over de noodzakelijke geldige kwalificaties.

8. De coach garandeert op nooit en op geen enkele wijze het resultaat van de
coaching. Als gevolg hiervan kan de coach niet aansprakelijk worden gesteld voor
het naar de opvatting van de cliënt niet of niet geheel behalen van de doelstelling
van de coaching.

9. De coach is verplicht van elke cliënt een beveiligd, persoonlijk cliënt-dossier aan
te houden. In het cliënt-dossier wordt gearchiveerd: (1) coach-overeenkomst of
enig ander document waarin de coach-opdracht is geregeld (2) intake formulier
(3) toestemmingsverklaring (4) beoordelings- & feedback formulier OF de
weigeringsaantekening (5) factu(u)r(en) (6) gedetailleerde aanwezigheidslijst.

10.Door het aanstellen van de coach en het ondertekenen van de coachovereenkomst
aanvaardt de cliënt de algemene voorwaarden van de coach en de
voorwaarden coaching, verklaart de cliënt deze voorwaarden te begrijpen en te
hebben ontvangen en vrijwaart de cliënt de coach voor iedere aansprakelijkheid,
in welke vorm dan ook, zoals bedoeld en beschreven in deze voorwaarden en de
coach-overeenkomst.

11.Uitsluitend Nederlands recht is op deze voorwaarden van toepassing

“Het verhaal van mijn cliënten en mij zijn het levende bewijs dat het kan: afrekenen met je eetprobleem, je angsten of je overgewicht. Je lijf in balans brengen. Weer baas worden over je eigen leven. Een nieuwe start.”

Maak een afspraak

Ik sta klaar om samen met jou de uitdaging aan te gaan! Maak nu een afspraak. Bel me op 06 - 14 64 23 02 of vul het contactformulier op deze pagina in. Dan bel ik jou zo snel mogelijk terug.

Registratie Ron Meijering

Ron Meijering is officieel Internationaal Register Hypnotherapeut en aangesloten bij de HVNL  de beroepsvereniging voor professionele hypnotiseurs Nederland. Ook is hij SKJ geregistreerd als Jeugdprofessional. Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ, is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.

Ook is Ron Meijering een officieel gediplomeerde NLP Practitioner Coach.

HVNL  SKJ

Stel je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.